Umowa użyczenia jachtu

UMOWA  UŻYCZENIA  JACHTU – SZABLON    PLIK .doc DO POBRANIA – tutaj.

 

zawarta dnia …………. roku pomiędzy ………………………., zam. ……………………., ul. ……………………. zwanym dalej Armatorem

a ………………………………………………………………… zam. w ……………………………………… ………………………………………………………………………..zwanym dalej Korzystającym.

 

 • 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest użyczenie do czasowego korzystania, stanowiącego własność Armatora, jachtu „………..”, typu …………, nr rej. ……….. bandera ………., zwanego dalej Jachtem.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Armator użycza Korzystającemu Jacht w celu odbycia rejsu o charakterze turystycznym/rekreacyjnym (z wyłączeniem udziału w regatach, wyścigach i innych imprezach o podobnym charakterze) na Bałtyku. W zależności od prognoz meteo i warunków pogodowych Korzystający powinien ustalać i modyfikować przebieg rejsu z zastosowaniem zasad dobrej praktyki żeglarskiej i warunków bezpieczeństwa.
 2. Okres użyczenia Jachtu to od …………………………… do ………………………………….. 20… r.
 3. Przejęcie Jachtu przez Korzystającego nastąpi w porcie ……………………
 4. Zdanie Jachtu przez Korzystającego nastąpi w porcie ………………..
 5. Użyczenie jachtu następuje nieodpłatnie za wyjątkiem pokrycia przez Korzystającego kosztów eksploatacyjnych określonych w §4.

 

 • 3

Obowiązki Armatora

 1. Armator w dniu rozpoczęcia użyczenia będzie gotowy do przekazania Korzystającemu jachtu:
 2. w pełni sprawny technicznie i gotowy do żeglugi.
 3. z ważnymi na czas trwania użyczenia ubezpieczeniem w zakresie OC, Jacht Casco, NNW na rejon żeglugi;
 4. z wyposażeniem według załącznika nr1.
 5. należycie posprzątany
 6. Armator przekaże Korzystającemu niezbędne informacje o stanie Jachtu i eksploatacyjne. (patrz też załącznik nr 2).

 

 • 4

Obowiązki Korzystającego

 1. Korzystający obsadzi Jacht załogą w liczbie od 1 do 4 osób posiadających należyte umiejętności żeglarskie.
 2. Zobowiązuje się użytkować Jacht zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad dobrej praktyki morskiej.
 3. Zobowiązuje się dbać o stan techniczny i czystość Jachtu i jego wyposażenia, a w przypadku jakiejkolwiek awarii, wypadku lub uszkodzenia podjąć wszelkie możliwe działania dla minimalizacji skutków takiej awarii, wypadku, czy uszkodzenia.
 4. Powiadomi bezzwłocznie Armatora o wszelkich uszkodzeniach, awariach lub wypadkach Jachtu, a także o przewidywanym opóźnieniu.
 5. Zwróci Jacht po okresie użyczenia w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne.
 6. Poniesie koszty bieżącej eksploatacji w okresie użyczenia, opłat portowych, paliwa, spirytusu do kuchenki itp.
 7. [opcjonalnie] Poniesie udział w rocznych kosztach „stałych” Jachtu, proporcjonalnie do czasu trwania użyczenia. Koszty „stałe” obejmują: roczny koszt miejsca w ……… w kwocie …….. PLN, koszt ubezpieczenia w kwocie ……. PLN oraz koszt przygotowania do sezonu w kwocie …….. PLN – łącznie …….. zł, co czyni …. PLN za dzień sezonu żeglarskiego.
 8. Dokona na własny koszt napraw uszkodzeń powstałych w okresie użyczenia i uzupełnienia utraconego lub uszkodzonego wyposażenia (w przypadku wzajemnego uzgodnienia o dokonaniu napraw lub zakupu przez Armatora Użyczający zwróci koszty według wartości odtworzeniowej) albo też, w przypadku wypłaty z ubezpieczenia Jacht Casco wyrówna Armatorowi ewentualną różnicę pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem, a kosztami napraw Jachtu i zakupów wyposażenia. W sytuacji zaistnienia poważniejszych awarii Korzystający winien konsultować sposób ich usunięcia z Armatorem w trybie określonym w § 5.

 

 • 5

Komunikacja

Wszelkie uzgodnienia wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane w sposób opisany poniżej:

 1. Korespondencja dla Armatora będzie wysyłana listem poleconym na adres: ……………………………………………………………………………………………
 2. Korespondencja dla Korzystającego będzie wysyłana listem poleconym na adres ………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Do bieżących uzgodnień wynikających z niniejszej umowy Armator wyznacza …………………….., e-mail: …………………….., tel.: …………………..
 4. Do bieżących uzgodnień wynikających z niniejszej umowy Korzystający podaje następujące kontakty: e-mail ……………………………………………….

tel.: ………………………………….

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W wypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy, Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową strony będą się starały rozwiązać polubownie.

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on rozstrzygany przez Sąd właściwy dla siedziby Armatora.

 1. Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
 2. Treść niniejszej umowy jest poufna i żadna ze stron nie może jej udostępniać osobom trzecim bez zgody drugiej strony.

Korzystający                                                                         Armator

 

………………………………………                          ……………..………………………………………………

 

Załącznik nr 1

Wykaz wyposażenia Jachtu „………………”

 

poz. wyszczególnienie ilość Uwagi/lokalizacja

A

Żagle i olinowanie

1 Grot z szotami 1 na bomie
2 Genua na rolerze z szotami 1
3 Spinaker w worku z 2 szotami 1
4 Spinakerbom 1
5 Flaglinki pod salingami 2
6 Fały: grot, fok, fok zapasowy, spinaker, topenanta grota, topenanta spinakerbomu, obciągacz bomu, linka rolera, kontrafał grota
7 Lazy jack wraz z „kapturkiem” i olinowaniem 1 na bomie
B Wyposażenie pokładowe
1 Kotwica główna z łańcuchem 5 m i taśmą 1
2 Kotwica zapasowa 1
3 kotwiczka rozkładana 1
4 pompa zęzowa 1
5 bosak drewniany 1
6 bosak aluminiowy 1
7 odbijacze 5
8 cumy niebieskie 2
9 cumy inne 4
10 lina pływająca żółta 1
11 namiot 1
12 korba do kabestanu szotowego i masztowego 2
13 korba do kabestanu fałowego 1
14 banderki podsalingowe: duńska, niemiecka, polska 3
15 bandera szwedzka z flagsztokiem 1
16 poduszki pokładowe czerwone 4
17 stół kokpitowy z 2 nogami 1
18 autopilot ST 2000+ 1
19 fundament autopilota 1
20 lampy pozycyjne silnikowe 4
21 Latarnia trójsektorowa/kotwiczna 1
22 Lifeliny stalowe w koszulce 2
23 owiewka 1
C Wyposażenie bosmańskie i silnikowe
1 Ławka bosmańska 1
2 różne linki i krawaty
3 zapasowe szekle, bolce, zawleczki, śrubki, nakrętki, bloczki.
4 patent cumowniczy 1  
5 narzędzia: śrubokręty, kombinerki, klucze płaskie,
6 klucz francuski 1
7 śrubokręt z żółtą rączką 1
8 próbnik elektryczny 1
9 kabel elektryczny 2
10 przejściówka euro 3
11 kanister 5 l na ropę 1
12 Olej silnikowy
13 lejek do kanistra 1
14 smar WD40, smar silikonowy, smar do klem, odrdzewiacz
15 Pasek klinowy zapasowy, wirnik pompy wody zapasowy, łańcuch rozruchu, korba rozruchu
16 wiadro składane niebieskie 2
17 różne szpeja do laminatu i malowania
18 klucz do szekli 1
19 scyzoryk 1
20 kluczyki do stacyjki, do zejściówki z pływakiem 1 kpl !
21 akumulatory 2
22 Elektryczna pompka zęzowa oraz 3 m węża i cybanty 1
D Wyposażenie nawigacyjne, książki, dokumenty
1 GPS Magellan 300 na dwa paluszki AA 1
2 GPS Garmin zapasowy
3 latarka czołówka diodowa 2
4 latarka stołowa 1
5 namiernik ręczny 1
6 trójkąt nawigacyjny 1
7 linijka 1
8 przenośnik – cyrkiel 1
9 lornetka 1
10 List of lights vol. C 1
11 mapy –  4 atlasy
12 podręczniki 3
13 locyjki Kulińskiego 6
14 kopia polis ubezpieczeniowych JC, OC, NW
15 Kopia umowy kupna-sprzedaży jachtu
16 Instrukcje
17 Kompas magnetyczny z przykrywką 1
18 Wiatromierz Raymarine 1
18 Stare mapy papierowe Zalewu Szczecińskiego 3
E Wyposażenie bezpieczeństwa
1 UKF 1
2 rakiety czerwone 5
3 apteczka 1
4 pławka świetlna 1
5 kamizelki asekuracyjne z szelkami 5
6 koła ratunkowe 2
7 gaśnica 2
F Wyposażenie hotelowe
1 kuchenka Origo z garnkotrzymaczami 1 zamontowana
2 zapalniczki gazowe 2 półka kambuz
3 gaz zapasowy 2
4 czajnik 1
5 garnek duży 1
6 garnek średni z przykrywką 1
7 rondelek z przykrywką 1
8 patelnia 1
9 menażki od kohera 2
10 „utrzymanka” do menażek 1-2
11 sztućce
12 deska do krojenia 1
13 kubki ok. 6
14 miski stalowe ok 5
15 miski plastikowe ok 4
16 talerze plastikowe ok 4
17 kieliszki plastikowe ok. 6
18 przyrząd do ostrzenia noży 1
19 otwieracz do puszek 1
20 czajnik bezprzewodowy 1
21 poduszki wewnętrzne 2
22 jaśki 3
23 materace i oparcia
24 grzejnik elektryczny 1
25 butle 5l na wodę
26 miska plastikowa 2
27 zmiotka i śmieciarka 1kpl
28
29
30 mop składany 1
31 szczotka na kiju 1
32 kosz na śmieci 1
33 karimata klapy przedniej 1
34 transceiver z kartą pamięci 1
35 radioodbiornik 1
36 obrusy i serwetki przeciwślizgowe
37 kostki chłodzące do lodówki 3
38 czajnik elektryczny 1
39 sztormiaki ok. 3
40 wieszaki ubraniowe 2
41 garnkotrzymacze 2

 

Załącznik nr 2

Informacje eksploatacyjne jachtu „………………..”

 

A. Żagle i olinowanie

 

 1. Fał grota – grota stawiać dokładnie w linii wiatru, inaczej fał zaczepia się o mocowanie topwant. Po zrzuceniu grota fał trzymać napięty – kontrafał – czerwona linka na wewnętrznej knadze pod owiewką.
 2. Refowanie grota – dwa refy, róg halsowy zakładać remizkami na haki lub na krawatach Refować wcześnie, jacht odwdzięcza się za nieprzechylanie.
 3. Topenanta grota – nie obciążać „żywym balastem”. Po zrzuceniu grota wybrać, aby bom nie tarł o owiewkę.
 4. Po postawieniu grota lekko zluzować lazy jacki, by bom na nich nie wisiał. Lewy lazy jack na knadze zewnętrznej, prawy na środkowej. Po zrzuceniu grota lazy jacki wybieramy.
 5. Roler foka – foka rozwijać niezbyt szybko, obserwując zachowanie linki na bębnie. Pilnować by linka była naprowadzana w płaszczyźnie bębna. Koniec linki zawsze przywiązany do kosza rufowego (uwaga na wkręcenie w śrubę).
 6. Na postoju zakładać krawat wokół foka, dla dodatkowego zabezpieczenia przed rozwinięciem się w silnym szkwale.
 7. Foka refować przy przechyle albo fali, nie dopuszczać do wchodzenia na niego nawet bryzgów wody.

 

B. Pokład

 

 1. Bosak drewniany wozić we wnętrzu, o ile musi być na pokładzie – wiązać na pokładzie. nie do wanty.
 2. Zęzę pompować po każdym wyjściu z portu lub kilkugodzinnej pracy silnika. Pompa zęzowa (wylot na wysokości kokpitu na LB) może wymagać przytrzymania końcówki węża w wodzie – otwór pod stołem w messie. Handszpak przechowywać na półce w messie na PB (jest tylko jeden). Alternatywa: czerpak z obciętej butelki PET i wiaderko. Elektryczna pompa zęzowa z wtyczką do gniazda zapalniczki. Instrukcja w białej teczce z dokumentami. Nie tłoczyć wody „na siłę” – czyścić koszt na ssaniu, sprawdzać drożność węża. Pompka nie powinna pracować na sucho ani zbyt długo bez przerw. Aby pompa elektryczna uzyskała zdolność podnoszenia trzeba mieć naładowane akumulatory, a najlepiej pracować silnikiem.
 3. Montaż autopilota: gniazdo fundamentu prawy falochron kokpitu, fundament i śrubokręt krzyżykowy przechowywać w skrzynce. Gniazdo zasilania w kokpicie, jeśli jest nieużywane zamykać zaślepką. Zaślepkę przechowujemy w skrzynce przy zejściówce. Nie dokręcać zbyt mocno. Instrukcja autopilota zwanego Szwagrem w białej teczce. Instrukcja zawiera informacje o kalibracji autopilota i wiatromierza.
 4. W portach nie pozostawiać autopilota na pokładzie.
 5. Po użyciu nie pozostawiać korb kabestanów w kabestanach, jest dla nich jaskółka w kokpicie.

 

C. Silnik i elektryka

 

 1. Poziom oleju – sprawdzanie raz dziennie, bagnet w zakrętce wlewu (żółtej). Filtr oleju – pokręcić raz na kilkanaście godzin pracy silnika. Pojemność miski olejowej 2 litry, odległość między punktami skrajnymi na bagnecie około 0,5 litra. Olej mineralny 15W40.
 2. Kluczyk do stacyjki płaski na pływaku. Wyjęcie kluczyka po uruchomieniu silnika oznacza odłączenie sygnalizacji lampkami ładowania i ciśnienia oleju. Dla ładowanie kluczyk powinien być w pozycji „1” (skośnie w prawo) Kluczyk wiązać podczas jazdy do ucha pod stacyjką.
 3. Rozruch z dźwignią biegów na luzie, dźwignia gazu na pełne obroty, potem obroty obniżyć do rozgrzania silnika.
 4. Sprawdzić wydech (LB pod nawisem rufowym)
 5. Zmieniać biegi przy małych obrotach, z momentem odczekania na luzie.
 6. Jazda na obrotach około nominalnych – prędkość bez wiatru na spokojnej wodzie około 4,8 – 4,9 węzła.
 7. Podczas pływania na żaglach blokować wał śruby (włączeniem biegu) dla uniknięcia hałasu i brania wody przez dławicę.
 8. Zbiornik paliwa ma 20 litrów pojemności, jest to umieszczony w lewym falochronie kokpitu (zasilanie grawitacyjne z zaworkiem pod zbiornikiem) walec o długości 50 cm i średnicy około 22 cm. Oznacza to, że poziom paliwa mierzony od dna zbiornika przez wlew jest następujący: 5 cm = 4 litry; 8 cm = 7 litrów; 11 cm = 10 litrów; powyżej 11 cm = ponad 10 litrów. Proszę nie opróżniać zbiornika poniżej 5 cm ze względu na możliwość zassania brudów z dna. Zużycie paliwa średnio 0,7 litra na godzinę normalnej pracy. Przy przekroczeniu średnich obrotów szybko rośnie. Odpowietrzenie zbiornika od zewnątrz falochronu kokpitu. UWAGA: korek wlewu niezamocowany, tonie – odkręca go wyłącznie osobiście skipper!
 9. Akumulatory są dwa: I- pod koją mesową (pojemność ….. Ah), II – pod hundkoją (pojemność 44 Ah, rocznik 2015).
 10. Pobór mocy z akumulatorów sterowany przełącznikiem pod zejściówką. Podstawowy pobór – pozycja II – czyli akumulator II; zapasowy pobór –pozycja I – czyli akumulator I. Pozostawiając jacht na dłużej niż kilkanaście godzin ustawiać położenie wyłącznika na 0 (pobór odcięty). Położenia I+II (pobór równoczesny z obu akumulatorów) nie używać za wyjątkiem absolutnie awaryjnego rozruchu silnika. Przełączając akumulatory pod obciążeniem przechodzić przez połączenie I+II, a nie przez „0”. Nie pozostawiać wyłącznika w pozycji „0” podczas pracy silnika.
 11. Ładowanie akumulatorów z alternatora jest sterowane tym samym wyłącznikiem. Nigdy nie ładować w pozycji I+II!!!
 12. Ładowanie akumulatorów z lądu: gniazdo kabla (wtyczki od strony lądu: euro, niemiecka, polska) w jaskółce w lewym falochronie kokpitu. Na ściance koi mesowej biała skrzynka bezpiecznikowa z lampka sygnalizacyjna podłączenia do prądu. Ładowanie poprzez „charger” (żółta skrzynka koło tablicy rozdzielczej), który automatycznie rozdziela prąd na akumulatory, niezależnie od położenia wyłącznika pod zejściówką. Sygnalizacja ładowania: dioda żółta plus zielona, stan naładowany dioda żółta plus czerwona. Alternatywnie prostownik podłączany do nieobciążonego akumulatora „plus do plusa, minus do minusa”.
 13. Nie używać obu białych wyłączników na ściance koi!
 14. Dwa gniazda 230V w mesie pod piecykiem, czynne przy zasilaniu z lądu. Nie używać równocześnie grzejnika i czajnika.
 15. Dwa gniazda 12V pod skrzynką przy zejściówce – zasilanie po włączeniu przełącznika „power” na tablicy rozdzielczej.
 16. Oświetlenie wnętrza: po włączeniu przełącznika „dome” na tablicy rozdzielczej. Uwaga: lampki kojowe mają trzy położenia włączników, przy słabszym świecą niewidocznie a prąd pobierają. Prawa lampka w forpiku jest odłączona.
 17. Oświetlenie wskaźników na tablicy rozdzielczej po włączeniu świateł pozycyjnych.
 18. Cztery światła silnikowe włączane przełącznikiem „nav.lights” – pierwszy od dziobu, latarnia trójsektorowa na topie przełącznikiem „masthead” – drugi od dziobu. Latarnia kotwiczna na topie włączana przełącznikiem ”bilge”. Włączać tylko jeden z tych trzech przełączników naraz.

 

D.  Wyposażenie nawigacyjne

 

 1. GPS Magellan – zasilany paluszkami AA. UWAGA: Paluszki wkładać zgodnie z rysunkiem a nie według blaszki i sprężynki!! Nie trzymać GPS bez baterii, bo traci pamięć i potem uruchamia się kilkanaście godzin i trzeba od nowa wprowadzać ustawienia i waypointy. (zapasowy GPS nowy Garmin – zasilany paluszkami AA.)
 2. Kompas – brak tabeli dewiacji, dewiacja nie przekracza 3 stopni.
 3. Namiernik ręczny ma dewiację zerową, pod warunkiem użycia do co najmniej 1,5 m ponad podłogą kokpitu i nie obok urządzeń elektrycznych.

 

E. Wyposażenie bezpieczeństwa

 

 1. UKF zasilana bezpośrednio z akumulatora I. Realny zasięg około 3 Mm. Należy na jachcie mieć co najmniej jedną licencję radiotelefonisty.
 2. Używamy kamizelek i szelek.
 3. Zwyczajowo szelki dla wachtowego wpinamy w ucho pod stacyjką silnika, szelki „toaletowe” w aftersztag.
 4. Sprawdzać mocowanie pokładowych pasów bezpieczeństwa.
 5. W razie zużycia całego środka, leku z apteczki pozostawić puste opakowanie lub karteczkę z informacją, co ułatwi uzupełnienie stanu.

 

F. Wyposażenie hotelowe

 

 1. Kardan kuchenki nie powinien być zbyt mocno skręcony. Przy gotowaniu podczas pracy silnika uważać na „dryfowanie” garnków od wibracji. (W 2015 pojawiły się garnkotrzymacze, są jeszcze nieprzetestowane na fali).
 2. Paliwo do kuchenki: każdy spirytus przeznaczony do kuchenek, może być zwykły denaturat. Nalewanie do zbiorniczków od góry, we wgłębienie siatki.
 3. W miarę możliwości nie wlewać nic do zlewu.
 4. Czajnik elektryczny przed wyjściem w morze osuszyć i zabezpieczyć.
 5. Grzejnik elektryczny używać tylko podczas obecności przytomnych osób we wnętrzu, nigdy nie pozostawiać włączonego w gniazdo. Analogicznie używamy czajnika elektrycznego.
 6. Uszczelnianie klapy przedniej karimatą wymaga docisku od zewnątrz, kluczyk płaski do dociągnięcia przechowywany na półeczce w wejściu do forpiku. Nie zabierać go nigdy do innych celów.
 7. Bakisty podkojowe bywają mokre, szczególnie jeśli zaniedbać pompowania zęzy. Największy dopływ wody do zęzy jest prawdopodobnie przez okucie dziobowe i pod koszem, przy fali wchodzącej na pokład.
 8. Obrusy są nieodporne na wysoką temperaturę, nie stawiać na nich gorących naczyń.
 9. Kingston (w białej teczce jest instrukcja). Posiada trzy tryby pracy: bezpośrednio za burtę, do zbiornika fekaliów, opróżnianie zbiornika fekaliów za burtę. Informacja o sposobie ustawienia zaworów ora zużyciu pompy jest na tabliczce za muszką, po prawej stronie oraz w instrukcji. DO KINGSTONU NICZEGO NIE WRZUCAĆ, NAWET PAPIERU TOALETOWEGO!